AI marketing

 Chat GPT a umel獺 inteligencia

grada
Tentoraz prid獺vam z vydavate躂stva Grada novinku z oblasti marketingu

Sme vhoden羸 do obdobia pln矇ho zmien, novinky prich獺dzaj繳 r羸chlo a marketing nie je v羸nimkou - treba sa naui聽 vyu鱉穩va聽 naplno v羸hody umelej inteligencie 

marketing sa men穩 z獺sadn羸m sp繫sobom

tudovala som pr獺ve t繳to oblas聽 a viem, ak矇 d繫le鱉it矇 je o najsk繫r "chyti聽 ten vlak" a sledova聽 trendy, preto鱉e len tak m繫鱉eme kr獺a聽 s dobou a u躂ahi聽 si pr獺cu aj rozhodovanie
Je to len ned獺vno, o som uila na vysokej 禳kole 禳tudentov okrem in矇ho aj marketing a pam瓣t獺m si d繫le鱉itos聽 selekcie z獺kazn穩kov, spr獺vne zacielenie alebo zber d獺t a n獺sledn繳 personaliz獺ciu.
To v禳etko je teraz neaktu獺lne. 
Segment獺cia z獺kazn穩kov, predikt穩vna analytika, kr穩鱉ov羸 predaj aj strategick矇 rozhodnutia u鱉 v s繳asnosti podliehaj繳 AI. ⭐

Pr獺ca sa v marketingov羸ch oddeleniach znane od躂ahila, zamestnanci sa m繫鱉u konene viac venova聽 kreat穩vnej innosti a pom繫c聽 si so zlo鱉itej禳穩mi procesmi vyu鱉穩van穩m AI v ka鱉dodennej praxi. ✍

u鱉iton獺 kniha vysvet躂uj繳ca s繳asn矇 zmeny

Ako pochopi聽 s繳asn矇 zmeny a implementova聽 novinky do praxe?

marketing
K羸m kedysi bola napr穩klad u鱉 vy禳禳ie spomenut獺 segment獺cia z獺kazn穩kov n獺ronej禳穩m procesom, dnes hovor穩me o hyperpersonaliz獺ci穩 - takmer v re獺lnom ase dok獺鱉eme z穩skava聽 digit獺lnu stopu z獺kazn穩kov, sledova聽 interakcie na soci獺lnych sie聽ach a n獺sledne okam鱉ite reagova聽 na toto spr獺vanie lep禳ie zacielenou ponukou.

V羸sledkom je lojalita z獺kazn穩kov a ich spokojnos聽 o prin獺禳a nielen zisky, ale aj v瓣禳iu anga鱉ovanos聽 z獺kazn穩kov a celkov繳 zmenu n獺kupn矇ho spr獺vania. 

T獺to kniha je u鱉iton羸m sprievodcom ako sa v s繳asnom marketingu nestrati聽 a chyti聽 tempo pre spr獺vne napredovanie.

predikt穩vna analytika

Ako sa bude n獺禳 z獺kazn穩k spr獺va聽?
K羸m doned獺vna bola predikt穩vna analytika drah獺 pre spolonosti a podnikate躂ov, dnes 禳etr穩 peniaze. Lebo ke viete, ako sa bude z獺kazn穩k spr獺va聽 a dok獺鱉ete predpoveda聽 bl穩鱉iace sa zmeny, efekt穩vnej禳ie cielite svoj predaj a nemus穩te vyhadzova聽 peniaze na u鱉 zbyton繳 reklamu na miestach, kde to nem獺 zmysel. Ste tam, kde bude v獺禳 z獺kazn穩k a reagujete flexibilnej禳ie o je neocenite躂n獺 v羸hoda.

automatiz獺cia kampan穩 a al禳ie oblasti

Z獺kazn穩cka podpora funguje 365/7/24. Virtu獺lny asistent ChatBot je dostupn羸 neust獺le a dok獺鱉e st獺le lep禳ie simulova聽 re獺lnu konverz獺ciu, o 禳etr穩 peniaze aj as.

grada

kr穩鱉ov羸 predaj

Odpor繳anie al禳穩ch v羸robkov je 躂ah禳ie, asto pri nakupovan穩 obleenia vid穩te n獺pad na cel羸 outfit alebo pri k繳pe k獺vovaru uvid穩te al禳ie pr穩slu禳enstvo ku konkr矇tnemu typu a 聽a鱉穩 z toho predajca aj z獺kazn穩k - predajca pred獺 viac, z獺kazn穩k za zv羸hodnen繳 cenu a s jedn羸m po禳tovn羸m dostane naraz v禳etko, o potrebuje, a odch獺dza spokojn羸.

anal羸za segmentu

Strategickou v羸hodou je nielen pozna聽 anal羸zu dan矇ho segmentu, ale automatizova聽 svoje kampane o je v s繳asnosti efekt穩vne v ruk獺ch AI.

u鱉iton羸 sprievodca

Som rada, 鱉e mi t獺to kniha pripomenula, ako ve躂mi je ustavin矇 vzdel獺vanie sa d繫le鱉it矇 a ako nevyhnutn矇 je zaleni聽 AI do ka鱉dodennej praxe

Knihu n獺jdete vo vydavate躂stve Grada

Koment獺re

Ob躂繳ben矇 pr穩spevky